fbpx

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA

USŁUG
DROGĄ

ELEKTRONICZNĄ

pokoleniez.com.pl

§1. Postanowienia ogólne

1.
Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami

powszechnie
obowiązującego prawa.

2.
Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony

internetowej
Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

3.
Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie

internetowej
Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub

zamieszczać
w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających

oświadczenia
o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym

czasie:
uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i

odtworzyć
poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

4.
Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią

oferty
Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a

jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy,

zgodnie
z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

5.
W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez

Klienta
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci

Internet,
poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w

wersji
aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox,

Google
Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a

także
aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty

elektronicznej.

6.
Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez

Klienta
kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz

transmisji
danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem

telekomunikacyjnym,
z którego usług korzysta Klient.

§2. Rejestracja konta w
sklepie

1.
Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje

zawarta
na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez

Sprzedawcę
rejestracji Konta Klienta.

2.
Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest

udostępnienie
panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in.

zarządzanie
danymi Klienta i zamówieniami.

3.
Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i

bezpłatnej
rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i

wysłanie
do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest

udostępniony
w obszarze strony internetowej Sklepu.

4.
Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego

jest
uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie

opcjonalnych
pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i

dotyczących
Klienta danych lub informacji.

5.
Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie

jego
właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z

Regulaminem
i akceptuje jego postanowienia.

6.
Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy

użyciu
funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

7.
Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a

następnie
zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

8.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta

Klienta
może zostać dokonane bez podania przyczyny i w

dowolnym
czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez

wysłanie
oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy,

np.
poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3. Podstawowe
funkcjonalności sklepu

1.
Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe

funkcjonalności
Sklepu:

1.
udostępnienie formularza kontaktowego,

2.
udostępnienie aplikacji Disqus.

2.
Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy

uzupełnić
jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a

następnie
nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli

odpowiedzi
niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu,

telefonicznie
albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie

wiadomości
e-mail.

3.
Aby skorzystać z funkcjonalności aplikacji Disqus, należy

wprowadzić
komentarz do wybranych zasobów Sklepu lub

skorzystać
z opcji przesłania informacji o wprowadzonych

komentarzach
do osób trzecich. W celu skorzystania z tej

funkcjonalności,
Klient może użyć konta w zewnętrznych serwisach

internetowych,
zgodnych z warunkami świadczenia usług przez

administratora
aplikacji Disqus.

§4. Zamówienia składane
za pośrednictwem Sklepu

1.
Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony

internetowej
Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,

przy
użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień

Towarów,
w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji

zamówienia.

2.
Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka

Klient
wybiera metodę Dostarczenia.

3.
Podczas składania zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera:

1.
swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe,

2.
adres Dostarczenia w przypadku Towarów niebędących

plikami
cyfrowymi,

3.
dane rozliczeniowe

4.
metodę płatności.

4.
Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez

wyświetlenie
w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za

zamówienie
wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w

szczególności
kosztami Dostarczenia i płatności.

5.
Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego

przycisku
w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy

przez
Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w

zamówieniu.

6.
Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie

właściwego
pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż

zapoznał
się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

7.
Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do

momentu
otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez

Sprzedawcę.

8.
Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie,

anulowanie
w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę

adresu
Dostarczenia.

9.
Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości

przyjęcia
zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją

powodujących.
Udzielenie tej informacji następuje drogą

telefoniczną
lub elektroniczną. Informacja może stanowić

odrzucenie
oferty w całości albo zawierać następujące propozycje

modyfikacji
zamówienia:

1.
odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co

skutkuje
przeliczeniem wartości zamówienia,

2.
dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na

część,
której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której

Dostarczenie
nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje

przeliczeniem
wartości zamówienia.

10.
Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z

zastrzeżeniem
zmiany, o której stanowi pkt powyższy poczytuje się

za
nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu

zawarcia
umowy Sprzedaży.

11.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje

poprzez
niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta

zawiera
ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży,

a
także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia,

w
celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W

przypadku
wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić

Sprzedawcę
o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze

wskazaniem
poprawnych danych.

12.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z

przyjęciem
przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży,

złożonej
przez Klienta.

§5. Sprzedaż

1.
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży

Towarów
na odległość.

2.
Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie:

1.
w przypadku zamówienia Towarów niebędących plikami

cyfrowymi
– zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na

Klienta
własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie

Klienta
do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny

Towarów,

2.
w przypadku zamówienia Towarów będących plikami

cyfrowymi
– zobowiązanie Sprzedawcy do udostępnienia

plików
w sposób umożliwiający pobranie na odległość, w celu

ich
wykorzystania zgodnie z warunkami określonymi w

następnym
punkcie oraz zobowiązanie Klienta do zapłaty

Sprzedawcy
ceny Towarów.

3.
Przedmiot uprawnień Klienta w zakresie Towarów będących plikami

cyfrowymi,
stanowi udzielenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta

odpłatnej
licencji w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z

przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach
pokrewnych i w celu umożliwienia korzystania z tych

Towarów,
z zachowaniem niniejszych warunków:

1.
Towar będący plikiem cyfrowym stanowi utwór w rozumieniu

przepisów
prawa autorskiego.

2.
Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich

majątkowych
do Towaru, ani uprawnienia do przyznawania

zezwoleń
w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi

majątkowymi
do tego Towaru i korzystania z nich, a także na

wykonywanie
innych praw zależnych, niezastrzeżonych w

warunkach
licencyjnych.

3.
Prawo do używania Towaru, obowiązuje na następujących

polach
eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci

urządzenia
umożliwiającego jego odtwarzanie oraz dostęp i

wyświetlenie
za pośrednictwem tego urządzenia, w miejscu i

czasie
przez siebie wybranym.

4.
Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać

Towarów
będących plikami cyfrowymi, ani żadnej ich części,

jak
również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie,

wykonywać
zmian tych Towarów, usuwać informacji o

prawach
własności lub prawach autorskich, które mogą

pojawić
się w obszarze Towarów.

5.
Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona

terytorialnie
i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do

całości
Towaru niebędącego plikiem cyfrowym. Sprzedawca

zachowuje
wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu

integralności
tego utworu.

4.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii

promocyjnych,
polegających w szczególności na obniżeniu ceny

Towarów
lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania

zapasu
Towarów podlegających promocji.

5.
Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do

Dostarczenia
Klientowi Towarów bez wad.

6.
Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia

przyjęcia
zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

7.
Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.

8.
Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku

zmiany
zamówienia przez Klienta.

9.
Wydanie Towarów odbywa się:

1.
w odniesieniu do Towarów będących plikami cyfrowymi,

poprzez
udostępnienie Klientowi zaszyfrowanego linku do

Towaru
będącego plikiem cyfrowym, w sposób umożliwiający

jego
pobranie lub otwarcie,

2.
w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia Towaru

niebędącego
plikiem cyfrowym, za pośrednictwem

Przewoźnika,
w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,

3.
w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia Towaru

niebędącego
plikiem cyfrowym do Paczkomatu, w Dni robocze

do
wybranego paczkomatu.

10.
Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod

Dostarczenia,
Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są

opublikowane
na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich

informowany
w trakcie procesu składania zamówienia.

11.
Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu

zapłaty
przez Klienta.

12.
Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich

Dostarczenia,
może zostać dokonane poprzez przesłanie

wiadomości
e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

13.
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy

przechodzi
na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

14.
W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za

pośrednictwem
Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka

została
zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.

15.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo

żądać
od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

§6. Płatności

1.
Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie

cennika
Towarów, znajdującego się na stronie internetowej

Sprzedawcy
w chwili zamówienia Towaru.

2.
Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze


cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość

podatku
VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia

Towaru
i wybranej formy płatności.

3.
Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.

4.
Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed

złożeniem
zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia

Towarów
oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary

wraz
z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami

pochodnymi,
w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.

5.
Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

6.
Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu

świadczonych
Usług Sprzedaży:

1.
przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2.
przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayU,

obsługiwanego
przez PayU S.A z siedzibą w Poznaniu (60-

166),
przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do Rejestru

Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem
KRS: 0000274399, NIP: 7792308495 oraz REGON:

7.
Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.

8.
Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

1.
w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności

przelewem
tradycyjnym,

2.
w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody

płatności
przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.

9.
Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie

później
niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w

przypadku:

1.
odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

2.
rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia

opłaconego
przed realizacją,

3.
uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem

reklamacyjnym
w całości lub części, na podstawie

powszechnie
obowiązujących przepisów.

10.
Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu

płatności,
jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji,

chyba
że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się

dla
niego z żadnymi kosztami.

11.
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez

Klienta
dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient

wybrał
sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły

sposób
Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§7. Newsletter

1.
Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie

Sprzedawcy,
polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod

adres
poczty elektronicznej Klienta.

2.
Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola

aktywacji
newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym

formularzu
udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie

internetowej
Sklepu.

3.
Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest

podanie
adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest

dobrowolne,
jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i

zawarcia
umowy w jej przedmiocie.

4.
Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez

zaznaczenie
właściwego pola kontrolnego, Klient może

dobrowolnie
oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego

danych
osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

5.
Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej,

mogą
obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę

informacji
handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta.

Zgoda,
o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej

chwili.

6.
Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy

następuje
przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego

pośrednictwem.

7.
Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas

nieoznaczony
w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu

Klienta
na listę newslettera.

8.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może

zostać
dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy

użyciu
między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z

subskrypcji
przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w

obszarze
wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie

oświadczenia
Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w

wiadomości
e-mail lub liście.

§8. Reklamacje

1.
Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.

2.
Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub

wiadomością
e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny

Sprzedawcy.
Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór

stanowi
załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.
W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:

1.
danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu

odpowiedzi
na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z

nią
związanej,

2.
numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży

zwrotowi
środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej

okoliczności,

3.
opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.

4.
W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru

będącego
rzeczą ruchomą, w celu rozpatrzenia reklamacji przez

Sprzedawcę,
Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać

reklamowany
Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.

5.
Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty

zgłoszenia.

6.
Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia

otrzymanej
reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w

zależności
od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego

metody
wniesienia reklamacji.

7.
W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który

po
rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta,

Sprzedawca
dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.

8.
Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy

użyciu
metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem

pocztowym,
zgodnie z wolą Konsumenta.

9.
Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do

Klientów
niebędących Konsumentami.

§9. Pozasądowe
rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1.
Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących

pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń:

1.
złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej

umowy
Sprzedaży do stałego polubownego sądu

konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej,

którego
adres z uwagi na właściwość można ustalić za

pomocą
strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów,
prowadzonej pod adresem URL

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

2.
złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w

sprawie
polubownego zakończenia sporu między

Konsumentem,
a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji
Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość

można
ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony

Konkurencji
i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

3.
skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika

konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań

statutowych
należy ochrona konsumentów,

4.
złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej
ODR, dostępnej pod adresem URL

http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
zgodnie z

rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

524/2013
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego

systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany

rozporządzenia
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2.
Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów

rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu
do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na

stronach
internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.

3.
Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z

pozasądowym
rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz

szczegółowe
informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie

internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

dostępnej
pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§10. Odstąpienie od umowy

1.
Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14

dni
od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm

wskazanych
w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy,

stanowiącego
załącznik do Regulaminu.

2.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu
do umowy Sprzedaży plików cyfrowych (np. e-booków),

jako
umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane

na
nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło

się
za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do

odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o

utracie
prawa odstąpienia od umowy.

3.
W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy,

składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie
można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi

załącznik
do Regulaminu.

4.
Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w

którym
Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić

Towar
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez

Sprzedawcę.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru

przed
jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w

przypadku,
gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze

Towar.

5.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości

Towaru
będące wynikiem korzystania z niego w sposób

wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania
Towaru.

6.
W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

Jeżeli
Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zanim
Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§11. Przetwarzanie danych
oraz plików cookies

1.
Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują

się
w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

2.
Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce

prywatności
i plików cookies Sklepu.

§12. Warunki licencyjne
dotyczące zawartości Sklepu

1.
Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu

nieodpłatnej
licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w

celu
umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem

niniejszych
warunków.

2.
Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep,

kod
źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące

do
obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez

Sprzedawcę
w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to

również
powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty

lub
wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług,

stanowią
utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

Sprzedawca
nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych

do
Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani

uprawnienia
do przyznawania zezwoleń w przedmiocie

rozporządzania
prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów

lub
Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych

praw
zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

3.
Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów,

obowiązuje
na następujących polach eksploatacji: zapisanie i

odtworzenie
w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu

i
czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za

pośrednictwem
urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie

przez
siebie wybranym.

4.
Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać

utworów
ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów

pochodnych
na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać

informacji
o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą

pojawić
się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach

naruszających
obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub

normy
etyczne i moralne.

5.
Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i

niewyłączna,
a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i

powiązanych
z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne

prawa
do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.

6.
Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze

lub
opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej,

nieograniczonej
w czasie, nieograniczonej terytorialnie i

niewyłącznej
licencji w zakresie ich wykorzystania na

następujących
polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony

internetowej
Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia

telekomunikacyjnego
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

dostęp
i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia

telekomunikacyjnego
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z

zachowaniem
prawa do udzielania sublicencji o której stanowią

punkty
powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze

Sklepu.

7.
Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do

Sklepu
lub za jego pośrednictwem, treści:

1.
bezprawnych,

2.
mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,

3.
naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób

trzecich,

4.
powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub

naruszające
dobre obyczaje, w szczególności: treści

pornograficznych,
treści propagujących używanie narkotyków

lub
nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do

rasizmu,
ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

8.
Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści,

które
naruszają postanowienia Regulaminu.

§13. Obowiązywanie i
zmiana regulaminu

1.
Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego

opublikowania
na stronie internetowej Sklepu.

2.
Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów

prawa
dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z

powodu
zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących

świadczeń
realizowanych przez Sprzedawcę.

3.
Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści

na
stronie internetowej Sklepu.

4.
Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed

datą
jego zmiany.

5.
Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze

strony
internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia

obowiązywania
jego nowego brzmienia.

6.
Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie

Regulaminu,
w przypadku związania stron umową zawartą na czas

nieoznaczony.

§14. Postanowienia końcowe

1.
Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z
objaśnieniami

zamieszczonymi
w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

2.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1.
przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz

nienależyte
świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w

stosunku
do Klientów niebędących Konsumentami,

2.
przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz

nienależyte
wykonywanie Usług na rzecz Klientów

niebędących
Konsumentami, spowodowane czynnościami

technicznymi
lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za

pomocą
których Sprzedawca świadczy Usługi,

3.
korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.

3.
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu

pomiędzy
Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub

Konsumentem
niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej
w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez

przepisy
jego prawa krajowego, za właściwy dla jego

rozstrzygnięcia
ustanawia się sąd właściwy dla siedziby

Sprzedawcy.

4.
W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do

Konsumentów
niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej
w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego

dopuszczają
taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania

umowy
zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią

związanych,
stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

5.
Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani

ograniczać
praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z

przepisów
miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

6.
W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku

niezgodności
Regulaminu z przepisami prawa powszechnie

obowiązującego
w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

7.
W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne

albo
bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i

skuteczności
pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast

nieważnych
albo bezskutecznych postanowień obowiązywać

będzie
norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co

by
ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§15. Definicje użyte w
regulaminie

Dni
robocze
to dni
tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

dni
ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie
to proces
doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego

przez
niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem

Przewoźnika.

Klient
to osoba
fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do

czynności
prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych

w
przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie

obowiązującego
lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela

ustawowego,
a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca
osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa

powszechnie
obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera

ze
Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

Konto
Klienta
to
panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta

za
pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Konsument
to Klient,
który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu

niezwiązanym
bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością

gospodarczą
lub zawodową.

Koszyk
to
funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie

zamówień
Towarów przez Klienta.

Paczkomat
to
automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do

odbierania
przesyłek z Towarami.

Przewoźnik
to podmiot,
świadczący usługi Dostarczania Towarów we

współpracy
ze Sprzedawcą.

Regulamin
to niniejsze
warunki umowne, których przedmiot stanowi

świadczenie
Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz

Klientów,
za pośrednictwem Sklepu.

Sklep
to sklep,
prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony

internetowej
dostępnej w sieci Internet pod adresem URL:

pokoleniez.com.pl.

Sprzedawca
to Oskar
Fuchs, prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą
Oskar Fuchs HMH, z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielicka

75/29A
zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP

6792933749
oraz REGON 120724742, będący usługodawcą,

administratorem
i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się

skontaktować
pod numerem telefonu: +48 884 859 888 oraz przy użyciu

adresu
e-mail: kontakt@pokoleniez.com.pl.

Sprzedaż
to Usługa
sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę

na
rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do

przeniesienia
na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz

zobowiązanie
Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy

oznaczonej
ceny.

Towar
to rzecz
zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w

celu
Sprzedaży.

Usługa
to usługa
świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na

podstawie
umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu.

Zawarcie
umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu

zawierania
umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności

stron.

INFORMACJE
DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Będąc
Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w

naszym
Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z

zastrzeżeniem
przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa

odstąpienia
od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po

upływie
14 dni od dnia:

1.
w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba

trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w

posiadanie
rzeczy – w przypadku umowy sprzedaży,

2.
zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali

Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu

prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy.

Aby
skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo

poinformować
nas: Oskar Fuchs HMH, ul. Wielicka 75/29A, 30-552

Kraków,
e-mail: kontakt@pokoleniez.com.pl, o swojej decyzji o

odstąpieniu
od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego

oświadczenia
(na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą

elektroniczną).

Odstępując
od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza

odstąpienia
od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza

znajduje
się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą

elektroniczną
w ramach Sklepu.

SKUTKI
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W
przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu

wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia

rzeczy
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego

przez
Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku

nie
później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o

Państwa
decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu
płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów

płatności,
jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,

chyba
że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w

każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym

zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu

otrzymania
rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,

w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli
otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub

przekazać
nam rzecz pod adres Oskar Fuchs HMH, ul. Wielicka 75/29A,

30-552
Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni
od

dnia,
w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej

umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed

upływem
terminu 14 dni.

Informujemy,
że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty

zwrotu
rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na

kwotę
około 25,00 PLN.

Odpowiadają
Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające

z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia

charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE
PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo
odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

lub
na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów

sprzedaży
e-booków, jako umów o dostarczanie treści cyfrowych, które

nie
są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia

rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do

odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o

utracie
prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz
ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci

odstąpienia
od umowy)

Adresat:
Oskar Fuchs HMH, ul. Wielicka 75/29A, 30-552 Kraków |

kontakt@pokoleniez.com.pl

Ja/My(*)
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu

od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej
usługi(*):

Data
zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
:

Imię
i nazwisko konsumenta(-ów)
:

Adres
konsumenta(-ów)
:

Podpis
konsumenta(-ów)
:

(tylko
jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*)
Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ
REKLAMACYJNY

(formularz
ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia

reklamacji
z
tytułu rękojmi
)

Adresat:
Oskar Fuchs HMH, ul. Wielicka 75/29A, 30-552 Kraków

Imię
i nazwisko lub nazwa Klienta
:

Adres
Klienta:

Nr
telefonu Klienta:

Adres
e-mail Klienta:

J
a k o
dane
kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na

reklamację
oraz
prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

adres
pocztowy:

adres
e-mail:

Reklamacja
dotyczy:

umowy
sprzedaży z dnia __________ towaru:

umowy
o świadczenie innej usługi:

inne:

Data
stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis
problemu:

Żądanie
reklamacji:

usunięcie
wady towaru lub usługi

wymiana
towaru na wolny od wad

obniżenie
ceny towaru

odstąpienie
od umowy

Podpis
składającego:

Przewiń do góry